Stikkord

Vox lyser ut 27 millioner kroner i tilskudd til opplæring på arbeidsplassen. Tilskuddet gjelder lesing, skriving, regning og data. Private og offentlige virksomheter kan søke om tilskudd til opplæring for sine ansatte. Opplæringstilbydere og organisasjonene i arbeidslivet kan også søke i samarbeid med en virksomhet.
 
Søk tilskudd 
Søknaden leveres elektronisk innen 23. januar 2009. Du kan få hjelp til å skrive søknaden av BKA-kontakter rundt om i landet. Vox holder også informasjonsmøter hvor du kan få veiledning i å søke.

Stort behov
430 000 voksne i Norge har for svake ferdigheter i lesing og tallforståelse. 27 prosent av befolkningen behersker ikke data. Mange opplever ikke selv at de har et opplæringsbehov og risikerer å falle utenfor ved omstillinger. Dette viser norske og internasjonale undersøkelser.

Tillitsvalgtes rolle
Tillitsvalgte spiller ofte en avgjørende rolle for at opplæringstiltak skal nå fram til dem som trenger det. Vox har samlet tips og råd om hvordan man kommer i gang med opplæring gjennom BKA-programmet. Se ressursside for tillitsvalgte. 
 
Hindre utstøting
BKA skal bidra til at voksne får nødvendig basiskompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Målet er å hindre utstøting. Programmet er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk.
 
Gode erfaringer
Hansa Borg er en av virksomhetene som allerede har tatt tak i problemet. Ledelsen ønsker ansatte som er rustet for endringer og har startet opplæring gjennom BKA. Se reportasje fra Hansa Borge.